Statut

У складу са одредбама чл. 11 и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на Скупштини удружења одржаној дана 11. Августа 2016., у Новом Саду, усвојен је

СТАТУТ

Атеље – организација за развој неформалног образовања

Област остваривања циљева

Члан 1.

Атеље – организација за развој неформалног образовања (у даљем тексту: Удружење) je невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области неформалног образовања.  

Циљеви удружења

Члан 2.

- упознавање јавности са појмом неформалног образовања - стварање услова за развој неформалног образовања - организовање пројеката од јавног интереса за развој неформалног образовања - активно подучавање из широког спектра области (страни језици, књижевност, информатика, ликовна уметност, промењена уметност, итд.) - прикупљање спонзорских и донаторских средстава ради остваривања циљева - организовање семинара, трибина, конкурса, конференција, стручних скупова, такмичења, обука, усавршавања, стручних екскурзија, креативних и едукативних радионица - издавање билтена и других писаних и електронских информација из области деловања - сарадња са дргим организацијама и институцијама из земље  и иностранства са циљем остваривања пројеката од јавног значаја - други послови од заједничког интереса  

Начин остваривања циљева

Члан 3.

Организовање трибина на тему неформалног образовања, издавање билтена и осталог штампаног материјала са циљем упознавања јавности са појмом неформалног образовања, обезбеђивање простора за одржавање радионица, предавања и обука јавности о важности неформалног образовања, организовање радионица, обука, предавања и усавршавања из широког спектра области а посебно страних језика, рада на рачунару, књижевности, примењених и ликовних уметности, организовање семинара, трибина, конкурса, конференција, стручних скупова, такмичења, обука, усавршавања, стручних екскурзија, креативних и едукативних радионица, прикупљање средстава за остварење циљева путем учешћа на јавним конкурсима, прикупљањем донација и остваривањем спонзорства, организовање и контактирање стручних радника и експерата ради остваривања наведених циљева,  контактирање и сарадња са другим сличним удружењима, међународним, владиним и невладиним организацијама, школама, установама, електронским и писаним медијима и свима који могу да учествују у остварењу наведених циљева.  

Назив и седиште

Члан 4.

Назив удружења је: Атеље – организација за развој неформалног образовања. Скраћени назив је: Атеље. Удружење има седиште у Петроварадину. Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и ван Републике Србије. Удружење може отварати огранке и подружнице са седиштем у другим градовима Србије, који су организациони делови Удружења.  

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Председнику Удружења. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.  

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Председника Удружења. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.  

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да: 1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења; 2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења; 3) бира и буде биран у органе Удружења; 4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења. Члан је дужан да: 1) активно доприноси остваривању циљева Удружења; 2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења; 3) плаћа чланарину; 4) обавља друге послове које му повери Председник Удружења.  

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружењa су Скупштина и Председник Удружења. Функцију лица овлашћеног за представљање и заступање Удружења  врши Председник Удружења а у његовом одсуству Председник Удружења може именовати заменика.  

Члан 9.

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења и чине је сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председника Удружења као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Председнику Удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Седницу скупштине сазива Председник Удружења писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице. Скупштина: 1) усваја Статут, као и измене и допуне Статута; 2) доноси дугорочне и годишње програме рада 3) усваја друге опште акте Удружења; 4) бира и разрешава Председника Удружења; 5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председника Удружења; 6) разматра и усваја годишњи финансијски план и усваја завршни рачун 7) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења; 8) утврђује политику и платформу сарадње са међународним организацијама и домаћим и иностраним финансијско-кредитним институцијама и у оквиру тога доноси одговарајуће одлуке 9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству. 10) скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова. 11) скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 12) за одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.  

Члан 10.

Председник Удружења је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом. Мандат Председника Удружења траје две (2) године и може се поново бирати на исту функцију.  

Члан 11.

Председник Удружења заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. Заменик Председника Удружења је овлашћен да, у одсуству Председника Удружења, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.  

Члан 12.

Председник Удружења: 1) организује и води пословање Удружења 2) заступа и представља Удружењe према трећим лицима 3) стара се о законитости рада Удружењa и одговара за законитост рада Удружењa 4) одлучује о ангажовању лица за послове у Удружењу, о престанку ангажовања и њиховој одговорности у вези са повереним пословима 5) поверава посебне послове појединим члановима 6) даје смернице запосленима за остваривање пословне политике 7) доноси финансијске одлуке 8) доноси опште акте које не доноси Скупштина 9) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање једне трећине чланова Удружењa и припрема предлог измена и допуна , који подноси Скупштини на усвајање 10) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25 став 2 закона о Удружењима и , по потреби , одређује посебног заступника Удружењa за тај поступак 11) одлучује о другим питањима за која нису , законом или овим Статутом овлашћени други органи Удружењa.  

Остваривање јавности рада

Члан 13.

Рад Удружењa је јаван. Председник Удружењa се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружењa, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин. Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружењa подносе се члановима на седници скупштине Удружењa.  

Члан 14.

Ради остварења својих циљева Удружењa успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Удружењe може приступити међународним удружењима из области образовања.  

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 15.

Удружењe прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин. Удружењe може прибављати средства и продајом публикација, писањем пројеката за друга лица кроз институције и оранизовањем креативних и едукативних радионица.  

Привредна делатност којом се стиче добит

Члан 16.

Удружењe прибавља средства обављајући привредну делатност : 8559 - Остало образовање - Радионица рада на рачунару - Радионица језика и конверзације - Радионица креативног писања - Радионица примењене фотографије - Едукативна радионица за децу школског узраста - Креативна радионица за децу - Издавање књига - Издавање књига у штампаном или електронском облику, у аудио-запису или на интернету, брошура, проспеката, летака и сличних публикација, укључујући издавање речника и енциклопедија, атласа, мапа и карата, енциклопедија на компакт-дисковима (ЦД-РОМ) - Снимање и издавање звучних записа и музике Удружењe може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката. Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Удружењa, укључујући и трошкове редовног рада Удружењa и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.  

Престанак рада Oрганизације

Члан 17.

Удружењe престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружењa, као и у другим случајевима предвиђеним законом.  

Поступање са имовином удружења у случају престанка рада Удружењa

Члан 18.

Одлуком о престанку рада истовремено се решава питање имовине Удружењa. У случају престанка постојања – гашења Удружењa, имовина Удружењa не може бити подељена члановима Удружењa нити пренета на било коју профитну организацију. Сва имовина преноси се другој непрофитној групи грађана, задужбини, фондацији или фонду који има сличне циљеве. Скупштина ће донети посебну одлуку о томе којој непрофитној групи грађана, задужбини, фондацији или фонду ће пренети имовину Удружењa у складу са Законом.  

Изглед и садржина знака, логотипа и печата

Члан 19.

Удружењe има свој знак, логотип и печат. Логотип oрганизације садржи скраћен назив Удружењa. Печат Удружењa је округлог облика. У средини се налази велико слово а. По ободу има исписан текст: Атеље - организација за развој неформалног образовања. Одлуку о детаљима визуелног идентитета и њиховој промени доноси Председник oрганизације.  

Завршне одредбе

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о Удружењима.  

Члан 21.

Овај статут обавезује уговорне стране даном доношења а као општи акт Удружењa ступа на снагу у тренутку уписа у регистар. Измене и допуне овог статута биће валидне само ако су у писаној форми и ако постоји сагласност чланова предвиђеним овим статутом.

Председавајући оснивачке скупштине Удружењa

Милица Катић